Rólunk

A Budakeszi Szépítő Egyesület 1985 óta működik társadalmi szervezetként, a településen 1894-ben alapított majd 1944-ben megszűnt Budakeszi Szépítési Egyesület jogutódjaként.

Elsődleges célja a város történelmi, építészeti, valamint természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése, a település szépítése, lakóinak lakóhelyszeretetére nevelése, a lakosság bevonása a fejlesztési elképzelések, tervek megvitatásában – ennek érdekében társadalmi munkák szervezése az egyéni és társadalmi erők összefogására -, közreműködés a környezet és természetvédelem javításában.

Az egyesület főbb tevékenységei:

 • kezdeményezi az önkormányzati szerveknél épületek, műtárgyak, ezek tartozékai, szobrok és más értékek felújítását, karbantartását és pótlását (Műemlékvédelem)

 • elősegíti, illetőleg szervezi tagjai és mások közreműködését a felújításra kerülő objektumok helyreállításánál, segíti a felújított értékek megőrzését (Ismeretterjesztés)

 • elősegíti Budakeszi közigazgatási területének megóvását és közreműködik a védett értékek megóvásában és a társadalmi ellenőrzésekben (Kulturális örökség megóvása)

 • segíti a különleges felkészültséget igénylő javítási munkákra a tervezői, kivitelezői kapacitás biztosítását

 • közreműködik tagjai réven a jelenlegi műemléki védettség alatt nem álló, de településesztétikai, ipartörténeti, művészettörténeti, vagy egyéb szempontból jelentős megőrzésre érdemes értékek – így különösen épületek, azok díszítőelemei, tartozékai (pl.: rácsok, rozetták, portálok, kapuk, stb.) szobrok, domborművek, emléktáblák ­közterületen, vagy nyilvánosság részére meg nem nyitott helyeken lévő dísz kutak, lámpaoszlopok, egyéb berendezési tárgyak és tartozékok felkutatásában, valamint közreműködik a fenti épületek, műtárgyak és tartozékaik közterületen lévő történeti értékek felmérésében, nyilvántartásba vételében

 • elősegíti és ösztönzi a település természeti és táji adottságai, helytörténete, az említett tárgyak történeti értékei megismertetését és megismerését (Nevelés, oktatás.)
 • véleményezi – az illetékes szervek felkérésére, vagy saját kezdeményezése alapján – a településrendezési terveket, városképi megjelenés szempontjából meghatározó jelentőségű épületek építési, szanálási és felújítási terveit, a településrész, középület rehabilitációk, tatarozások terveit, a közlekedésfejlesztési terveket, parkosítási illetve a zöldterületeket érintő terveket

 • részt vesz – az illetékes szervek felkérése alapján, vagy saját kezdeményezésére – a településszépítő szemléken a kiemelt fontosságú területek bejárásán, véleményt nyilvánít a feladatok ütemezéséről és közreműködik az ezek alapján tett intézkedések társadalmi ellenőrzésében (Kulturális örökség megóvása)

 • kezdeményezi, illetve közreműködik városfejlesztési, szépítészeti, helytörténeti kiállítások szervezésében

 • kezdeményezi kitüntetések adományozását a Budakesziért végzett kiemelkedő társadalmi tevékenység elismerésére

 • előadásokat szervez, illetve előadókat biztosít különböző fórumokon az egyesület céljainak megfelelő feladatok, témák népszerűsítésére, a lakosság a célokra történő mozgósítás érdekében (Nevelés, oktatás.)

 • segíti kertészeti, virágosítási, településtisztasági versenyek szervezésével, illetve ilyenekbe való bekapcsolódással a fák és növények védelmét, a virágkultusz kialakítását és a jó levegő biztosítását (Környezetvédelem)

 • javaslatokat tesz utca elnevezésekre (Kulturális tevékenység)