Beszámoló a 2010. évi zárszámadó közgyűlésről

A 2011. március 21-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyve:

Az esemény időpontja: 2011. március. 21.
Helyszín a Budakeszi Művelődési Központ

Hidas Mátyás elnök úr köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt-és a Budakeszi Szépítő Egyesület tagságát.

A jegyzőkönyv vezetését Zágoni Csabáné -a hitelesítését Somlóvári Józsefné és Werle Ferenc végezte.

Az elnök úr tájékoztatja a tagságot, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a közgyűlés határozatképes. Tagjaink közül közel hetven fő vett részt a közgyűlésen.

Ezt követően Hidas úr ismertette a napirendi pontokat.

  1. elnöki megnyitó
  2. titkári beszámoló
  3. ellenőrző bizottsági beszámoló
  4. a 2011-es év munkatervének ismertetése
  5. hozzászólások

Az elnök úr megkérdezi a tagságot, hogy a meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétele? Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt észrevétel, feltette szavazásra a kérdést, amit a tagság egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően Jóna Gyula titkár úr megtartotta a 2010-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolót.

Bechtold Gábor úr megtartotta az ellenőrző bizottság beszámolóját.

Javasolja, hogy a közgyűlés a 2010. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámolót fogadja el.

A negyedik napirendi pontnak megfelelően az elnök úr a 2011-es év munkatervét ismertette:

Ezek közül a legjelentősebb az I. Világháborús emlékmű teljes körű felújítása lesz. Július elején fogadjuk a Westenholzi testvérvárosi delegáció érkezését. Az év folyamán a „Budakeszi Panoráma Füzetek” sorozat új kötetét kívánjuk megjelentetni. A városról szóló tájékoztató füzetet a Budakeszi Kultúra Alapítvánnyal közösen fogjuk kiadni.

Továbbiakban Hidas úr megköszöni a korábbi polgármesterek együttműködő segítségét a jelenlegi polgármester asszonytól pedig azt kérte, hogy az elkövetkező időszakban is segítse az egyesület munkáját.

Ezt követően felkéri a tagságot, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit, hozzászólásait tegye meg:

Pfendtner József:

Kurilla Miklós javaslatát tolmácsolta, miszerint a még meglévő régi épületek homlokzatára emléktábla elhelyezését javasolja. A tábla útaljon az ott élt családok tevékenységére.(pl:De Ponte-ház; Halfer József féle-márványozófesték üzem stb.)Megköszönte Kurilla tagtársunk adománygyűjtő tevékenységét .Rohonczi Lajosnak köszönetet mondott az egyesület számára nyújtott segítségért. A kihelyezett várostérképek siralmas állapotban vannak. Eszterle Lászlónak külön köszönet a székháznál végzett munkáért. (Pl. ereszcsatorna tisztítás)

Hidas Mátyás: A Zachara emléktábla mintájára egységesen lehetne a táblákat elkészíteni.

Mátéffy Anna: A helyileg védett épületek a tulajdonosok számára kötöttséget jelentenek,

valamilyen szempont szerint legyenek kijelölve az épületek. A térképen is meg lehetne jelölni a kiemelt épületeket.

Herein Gyula: Nyolcvan év elteltével a felújítás során rátaláltak az I. világháborús emlékmű kandelábereire amiket visszahelyeznek az emlékmű restaurálása során eredeti helyükre.

Farkas Gyula: Martin féle vendéglő volt abban a házban amelyben jelenleg lakik, vannak akik még emlékeznek a régi házakra, talán tárgyakat is tudnának gyűjteni. Ezzel kapcsolatban az idősebb generációnak nagy felelősége van.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony: Megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a polgári bál bevételét az I. világháborús emlékmű felújítására ajánlották fel.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése csak jelképes összegű támogatás oda ítélését teszi lehetővé a civil szervezetek számára.

A Kossuth Lajos utcai „szellem ház” hasznosításával kapcsolatban felszólítják az ingatlan tulajdonosát, hogy tartsa be a tulajdonosi kötelezettségekkel együtt járó feladatokat.

Somlóvári Józsefné: A képviselő testület a költségvetésben 1.200.000,-forintot fogadott el a civil szervezetek támogatására. Folyó
hó 26-án 10ºº-14ºº óra között alapfokú életmentő oktatás lesz.

Szemereki Zoltán: Boldog, hogy három cikluson keresztül volt polgármester és a Szépítő egyesülettel jól együtt működhetett. Széchenyi tervben turisztikai pályázatok is vannak.

Bakács Bernadett alpolgármester asszony: Makkosmáriát kapcsolják a város projektjéhez. Fontosnak tartaná Makkosmária történetének feldolgozását. A Mária zarándokút népszerűsítését. Vadasparkhoz Budakeszi térkép elhelyezését javasolja.

Pék Lajos: Makkosmáriára vezető utat kellene megcsinálni. Józsa Lajos szobrászművész felajánlotta, hogy a mindenkori árnál olcsóbban csinálná meg az emlékmű felújítását.

Hidas Mátyás: A makkosi utat lassító szigetekkel kell megvalósítani.

Horváth Jenő: Werle Ferenc tudna makkosmáriáról beszélni.

Kemény Lőrincné: A városban nincs összefogás, bizonyos település részeken élőket nem érdekli a város másik területének helyzete.

Nagy Mihályné: Köszönetet mond a Hagyományőrzők nevében a székház használatáért.

Hidas Mátyás: Köszönetet mond az egyesület könyvelőjének az 1% gyűjtéséért, és az egyesület érdekében végzett munkájáért.

Hidas Mátyás: Megköszöni a hozzászólásokat, továbbá kéri a költségvetési beszámoló elfogadását. A beszámolót a közgyűlés nagy többséggel elfogadta.

Ezt követően vendégeinket és tagtársainkat- saját készítésű szendviccsel és itallal- láttuk vendégül, egy jó hangulatú  baráti beszélgetés során.